Zyskaj do 20 mln na innowacje w swojej firmie!

Myślisz o innowacjach w swojej firmie i jesteś z Podlasia?

Zyskaj na nie do 20 mln PLN! Innowacje w Twojej firmie!

31 marca startuje nabór wniosków w ramach działania 1.3 Wspieranie inwestycji w przedsiębiorstwach z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego. Jest to nabór dotyczący mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, które są zainteresowane wdrażaniem innowacji produktowych, procesowych, marketingowych i organizacyjnych w sektorze produkcyjnym.

 

Innowacja to „każda zmiana, która coś ulepsza, daje nową jakość lub pozwala stworzyć nowy produkt lub usługę. W dzisiejszym świecie z innowacjami spotykamy się na każdym kroku. Firmy decydują się na „stopniowe przechodzenie od gospodarki materiałochłonnej do gospodarki opartej na wiedzy i nowoczesnych technologiach(…). Innowacja jest zatem funkcją składającą się z kreatywnego myślenia oraz działania”. Innowacje to efekt pracy polegającej na zdobywaniu informacji, na bazie których powstaje wiedza wykorzystywana w sposób praktyczny. Podobnie jak życia, innowacji uczymy się ustawicznie.

 

Kilka konkretów na temat naboru

Nabór potrwa od 31 marca do 05 maja 2017 roku. Budżet projektu wynosić będzie 60 000 000 PLN, z zastrzeżeniem, że minimalna wartość wydatków kwalifikowalnych sięgać powinna 100 000 PLN, maksymalna zaś 20 000 000 PLN. Dla mikro i małych przedsiębiorców maksymalny poziom dofinansowania będzie dochodził do 70%, dla średnich przedsiębiorstw do 60% wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem.

Dofinansowanie dotyczyć będzie m.in.:

rozbudowy przedsiębiorstwa prowadzącej do wprowadzenia na rynek nowych produktów; dokonania zasadniczych zmian procesu produkcyjnego. Skutkuje to wprowadzeniem na rynek nowych lub ulepszonych produktów; inwestycji w nowoczesne maszyny i sprzęt produkcyjny.

Katalog kosztów kwalifikowalnych mieści w sobie: wydatki na opracowanie dokumentacji związanej z przygotowaniem projektu. Wydatki na nadzór budowlany i autorski. Wydatki na materiały i roboty budowlane. Wydatki na grunty niezabudowane i zabudowane. Koszty nabycia środków trwałych. Koszty nabycia wartości niematerialnych i prawnych. Koszty związane z nabyciem technologii informacyjno-komunikacyjnej; zakup środka transportu; wydatki związane z cross-financingiem.

W przedsięwzięciu premiowany będzie wkład środków własnych, wzrost sprzedaży eksportowej, ekoinnowacyjność i innowacyjność projektu oraz to, czy projekt będzie wynikiem prac B+R.

O innowacyjności w Polsce i na Podlasiu

W ocenie 34% Polaków zbyt mała innowacyjność polskiej gospodarki stanowi barierę rozwoju dla naszego kraju. Prawie 1/2 jest zdania, że rozwój innowacyjnych firm, wdrażających nowe rozwiązania jest bardzo istotny dla naszej gospodarki (w odniesieniu do „Planu Morawieciego) .

Z badania CBOS z listopada 2016 roku dotyczącego Społecznej oceny wykorzystywania środków europejskich wynika, że tylko 11% badanych wymienia naukę i innowacyjność jako źródło docelowe europejskich środków. Pokazuje to, że może wciąż brakuje inwestycji w te gałęzie rozwoju. W 2015 roku PARP sporządziła raport Innowacyjna przedsiębiorczość w Polsce.

Odkryty i ukryty potencjał polskiej innowacyjności,

w którym wyczytać można, że Polska wraz z Łotwą, Bułgarią i Rumunią należy do krajów o niskim udziale innowacyjnej aktywności wśród przedsiębiorstw. Aż 77% z nich w czasie badań nie podejmowały żadnej działalności innowacyjnej. Pocieszający jest jednak fakt, że ponad połowa właścicieli mikrofirm w latach 2007-2009 deklarowała, że wprowadziła innowacyjne rozwiązanie w swojej firmie.

 

Bariery, jakie stanowią wyzwanie dla innowacyjności w naszym kraju to: brak środków, brak odpowiedniego wykształcenia, słabe wyposażenie jednostek badawczych i brak warunków pracy w takich jednostkach, niedostosowanie do potrzeb rynku i wymagań przemysłu oraz niski stopień rozpowszechniania wyników badań. Korzystając z programów pomocowych część tych braków można uzupełnić.

 

Województwo Podlaskie nie należy do najlepiej rozwiniętego pod względem innowacyjności regionu Polski. „Podlaskie to region typowo rolniczy, a wśród branż przemysłowych dominuje produkcja artykułów spożywczych, napojów i wyrobów tytoniowych”, dlatego ważne jest aby rozwijać te gałęzie przemysłu i inwestować w nowatorskie prace B+R. „Niska innowacyjność regionu jest wypadkową niskiej innowacyjności firm, dlatego powinno się dążyć do rozwijania i wspierania innowacji, rozwoju kapitału ludzkiego i społecznego w regionie. Na Podlasiu problemem jest wdrażanie innowacji przez przedsiębiorstwa, niskie nakłady inwestycyjne „oraz słaba współpraca świata nauki i przedsiębiorstw. Nawiązując współpracę, partnerstwo można w prosty sposób zwiększyć konkurencyjność i zyski swojego przedsiębiorstwa.

 

W marcu 2014 roku Bill Gates bardzo rzeczowo wypowiedział się na temat innowacji: „Współczesny styl życia to nie jest wytwór polityczny. Przed 1700 rokiem wszyscy byli biedni jak myszy kościelne, a życie było krótkie i brutalne. I to nie dlatego, że brakowało nam dobrych polityków – mieliśmy takowych. Ale zaczęliśmy zajmować się wynalazkami – elektrycznością, silnikami parowymi, mikroprocesorami, pragnęliśmy zrozumieć genetykę, medycynę i tak dalej. Owszem, stabilizacja i wykształcenie są szalenie ważne – nie przeczę – ale prawdziwym motorem postępu jest innowacyjność.

Joanna Boguta, Ascend Consulting

Powrót do Strony Głównej