Konkurs POIR 2014-2020, 70% na rozwój firm

Konkurs POIR 2014-2020. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosiła konkurs z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, który dotyczy Poddziałania 2.3.2. Bon na innowacje dla MSP. O dofinansowanie wysokości 80 proc. kosztów kwalifikowanych mogą starać się mikro-i małe przedsiębiorstwa, a wsparcie na poziomie 70 proc. kosztów kwalifikowanych mogą uzyskać średnie przedsiębiorstwa. O dotacje mogą starać się projekty, których realizacja przyczyni się do wprowadzenia nowego lub znacząco ulepszonego produktu lub usługi.

konkurs poirRodzaje projektów podlegających dofinansowaniu

Dofinansowaniu podlegać będą projekty dotyczące zakupu przez wnioskodawcę usługi proinnowacyjnej wspierającej wdrożenie innowacji produktowej lub procesowej o charakterze technologicznym w przedsiębiorstwie wnioskodawcy. Usługa musi być świadczona przez akredytowane instytucje otoczenia biznesu.

Rodzaje podmiotów mogących ubiegać się o dofinansowanie

O dofinansowanie w ramach konkursu mogą ubiegać się wyłącznie podmioty spełniające kryteria mikroprzedsiębiorcy, małego lub średniego przedsiębiorcy2.