Zadzwoń do nas: +48 535 650 610

SCIEX

Program SCIEX mający przyczynić się do zmniejszenia różnic społeczno-ekonomicznych w obrębie UE poprzez rozwijanie potencjału ludzkiego oraz szerzenia partnerstwa w zakresie badań naukowych.

W ramach reali­zo­wa­nego od 2009 r. Fun­du­szu Sty­pen­dialnego SCIEX 135 pol­skich dok­to­ran­tów i mło­dych uczo­nych otrzy­mało sty­pen­dia o war­to­ści ogó­łem pra­wie 12 mln fran­ków szwaj­car­skich.

Fundusz skierowany jest do przedstawicieli różnych dyscyplin naukowych. Celem programy jest rozwój kapitału ludzkiego, wspieranie postępu naukowego i innowacyjności oraz współpraca pomiędzy pracownikami naukowymi.

Pro­gram wymiany nauko­wej,

w ramach któ­rego reali­zo­wany jest Fun­dusz Sty­pen­dialny, miał na celu zmniej­sze­nie róż­nic spo­łeczno-gospo­dar­czych. Między innymi w obrę­bie roz­sze­rzo­nej Unii Euro­pej­skiej poprzez roz­wi­ja­nie moż­li­wo­ści pra­cow­ni­ków nauko­wych w nowych pań­stwach człon­kow­skich. Również pro­pa­go­wa­nie trwa­łych part­nerstw 10 nowych państw człon­kow­skich i Szwaj­ca­rii w zakre­sie badań nauko­wych.

SCIEX

Powrót do Strony Głównej